Regulamin


              Regulamin sklepu internetowego www.kiddostate.pl obowiązujący od 25.12.2014


I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.kiddostate.pl przez Mintaka Sp. z o.o. z siedzibą ul. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin.

 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

  • adres poczty elektronicznej kontakt@kiddostate.pl;

  • telefonicznie pod numerem +48 32 762 27 51;

  • formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem https://kiddostate.pl/kontakt.

 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej http://www.kiddostate.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 

II. Definicje

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 5. Regulamin – niniejszy dokument;
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;
 7. Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 8. SprzedawcaMintaka Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie, ul. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000435691, NIP: 635-183-10-66 REGON: 243066611 Kapitał zakładowy: 350000 zł.
 9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;Korekty dokonanych zamówień należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail.
 11. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej, Firefox od wersji 28.0 wzwyż lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:
  a. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
  b. prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,
  c. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia
  w Sklepie,
  d. świadczeniu usługi Newsletter,
  e. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą.
  2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  3. Umowa:
  a. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,
  b. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”,  
  c. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,
  d. o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu  z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter,
  e. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
  4. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

 

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 4. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:
  • wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, nr telefonu, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta Klienta),
  • złożenie Zamówienia telefonicznicznego wykorzystując do tego numer telefonu podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, nr telefonu, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail, nazwę towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności,
  • złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, nr. telefonu, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail, nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.

 

 

  V.I Zamówienia składane przez sklep internetowy lub email

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Zamówienia złożone za pośrednictwem formularza Zamówienia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • opisu przedmiotu Zamówienia,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  • sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
  • wybranej metody i terminu płatności,
  • wybranego sposobu dostawy,
  • czasu dostawy,
  • danych kontaktowych Klienta
  • danych do faktury
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zapłać teraz” (dla płatności on-line) lub „Zamów teraz” (dla płatności przy odbiorze).
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienie stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 8 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.

 

 V.II Zamówienia telefoniczne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia przez telefon jest posiadanie linii telefonicznej oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Zamówienia składane przez telefon mogą być składane w dni robocze w godzinach od 09:30 do 16:30.
 3. Klienci składający Zamówienia przez telefon w celu złożenia Zamówienia powinni:
  • podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
  • wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
  • podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr telefonu oraz adres e-mail.
 4. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 5. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.
 6. Po zawarciu umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.

 

VI. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej, przy czym dostawa do krajów Unii Europejskiej odbywa się po indywidualnym uzgodnieniu ze Sprzedawcą i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia
 2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
  • za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  • za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • dostarczone do Paczkomatu,
  • odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy,
  • transport własny Sprzedawcy.
 3. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 4. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia (jego wysyłki).
 5. Termin dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.
 6. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 7. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.

 

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
  • gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy po uprzednim powiadomieniu klienta poprzez email o przygotowanym do odbioru towarze);
  • gotówką za pobraniem - płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
  • poprzez agenta rozliczeniowego - PayU, PayPal (realizacja Zamówienia przez Sprzedawcę, rozpoczęta zostanie po po pobraniu informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu, informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

 

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  • świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
 6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Klient ponosi bezpośredni koszt zwrotu Towaru do Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

 

IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Mintaka Sp. z o.o., ul. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin, reklamacje@nevershy.pl
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Mintaka Sp. z o.o., ul. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin, na adres poczty elektronicznej: kontakt@nevershy.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

XI. Gwarancje

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

 

XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

XIII. Promocje, program lojalnościowy

 1. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.
 2. Promocje i rabaty w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 3. Klienci, którzy założyli Konto, dokonując zakupu za pomocą Konta uzyskują prawo do rabatu w zależności od wartości dokonanych Zamówień:
  • po przekroczeniu sumy Zamówień o wartości 1500 zł, Klient otrzymuje Rabat Silver, na podstawie którego kolejne Zamówienie premiowane są jest rabatem w wysokości 5%,
  • po przekroczeniu sumy Zamówień o wartości 2000 zł, Klient otrzymuje Rabat Gold, na podstawie którego kolejne Zamówienie premiowane są jest rabatem w wysokości 7%,
  • po przekroczeniu sumy Zamówień o wartości 2500 zł, Klient otrzymuje Rabat Platinum, na podstawie którego kolejne Zamówienie premiowane są jest rabatem w wysokości 10%,
 4. Do sumy Zamówienia nie wlicza się kosztów dostawy.
 5. Program lojalnościowy nie łączy się z promocjami czasowymi, promocjami, konkursami, wyprzedażami i aukcjami, chyba że ich regulaminy stanowią inaczej.

 

XIV. Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

XV. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.
                                                                                    Formularze do pobrania:
                                         https://kiddostate.pl/pdf/formularz_odstapienia_od_umowy_sprzedazy.pdf
                                https://kiddostate.pl/pdf/formularz_odstapienia_od_umowy_swiadczenia_uslugi.pdf
                                              https://kiddostate.pl/pdf/formularz_reklamacji_towaru.pdf
                                                 https://kiddostate.pl/pdf/formularz_reklamacji_uslug.pdf
                               https://kiddostate.pl/pdf/pouczenie_o_odstapieniu_od_umowy_swiadczenia_uslug.pdf
                                     https://kiddostate.pl/pdf/pouczenie_o_odstapieniu_od_umowy_sprzedazy.pdf
                                        
                                      

 

Regulamin sklepu internetowego www.kiddostate.pl obowiązujący do 24.12.2014


Sklep internetowy Kiddostate działający pod adresem internetowym www.kiddostate.pl jest własnością JMG Sp. z o.o. 42-660 Kalety ul. W. Łokietka 3 wpisaną do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000444873 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach. X wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 645-253-69-95 REGON 243155757

WARUNKI OGÓLNE

Sklep internetowy Kiddostate prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, dobrowolnym dokonaniem zakupów zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, które to są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r, (DZ.U. 1997 Nr 133 poz. 883).
Wszystkie produkty oferowane w sklepie kiddostate.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.
Do momentu całkowitego uregulowania płatności przez klienta towar zostaje własnością sklepu.
Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży sklep zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia lub anulowania zamówienia.
Sklep Kiddostate dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny bądź mailowy pod adres e-mail kontakt@kiddostate.pl

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja zamówień Konsumentów następuje w dni robocze. Termin realizacji zamówień wynosi 24h dla towarów znajdujących się w magazynie Kiddostate oraz od 3-21 dni roboczych dla towarów spoza magazynu i liczony jest od daty potwierdzenia i opłacenia zamówienia (z wyłączeniem przesyłki za pobraniem). Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez klienta w ciągu 24 godzin od jego otrzymania. Zamówienia nie potwierdzone w ciągu 24 godzin ulegają anulowaniu.
Korekty dokonanych zamówień należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail.
Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się w przypadku przedpłaty przelewem bankowym – po otrzymaniu przez sklep zapłaty w pełnej wysokości.

W przypadku gdy w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.
Towar można odebrać osobiście wraz z potwierdzeniem zapłaty w punkcie odbioru 42-500 Będzin, ul. Modrzejowska 27.
Wszystkie ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) podawanymi w polskich złotych.
Ceny nie zawierają kosztów wysyłki.
W przypadku zamówień składających się z towarów o różnych terminach dostępności, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
W wyjątkowych sytuacjach czas ten może ulec wydłużeniu, o czym Klient jest indywidualnie informowany.
Po uiszczeniu opłaty zamawiający ma prawo do weryfikacji zawartości paczki w obecności osoby dostarczającej. Zamówienia są realizowane na terenie całego kraju.

FORMY PŁATNOŚCI

Płatności za zamówione produkty można dokonać poprzez płatność PAYU, PAYPAL lub przelewem na konto wskazane w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
Sklep Kiddostate nakłada zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do klienta podaną na stronach sklepu.
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
Do każdej transakcji załączony jest paragon imienny lub faktura VAT.
W przypadku wybrania przez klienta przedpłatowej formy płatności regulaminowy termin płatności wynosi 7 dni.
Za moment dokonania zapłaty uważa się moment wpływu pieniędzy na konto sklepu, lub moment pobrania należności przez kuriera.
W przypadku przedpłaty klient ponosi ryzyko w postaci zapłaty za towar, którego nie będziemy mogli sprowadzić. Forma typu przedpłata nie gwarantuje dostępności towaru spoza magazynu Kiddostate. W takim przypadku kwota za niezrealizowaną część zamówienia będzie zwracana na konto klienta.

 

REALIZACJA DOSTAWY 

Wysyłka towaru realizowana jest za pośrednictwem:
Poczta Polska - usługa Pocztex. Czas dostarczenia paczki wynosi 1-3 dni roboczych. W przypadku niezastania odbiorcy przesyłki pod wskazanym adresem doręczenia, doręczyciel zostawia awizo. Paczkę można odebrać na poczcie w ciągu 14 dni . Brak możliwości ustalenia godziny dostarczenia. Koszt nieodebranej przesyłki ponosi odbiorca.
Kurier – Czas dostarczenia paczki wynosi 24 godziny w dni robocze w godzinach od 8-18. Przy powyższych terminach nie uwzględnia się sobót, niedziel i dni wolnych od pracy. W dniu nadania paczki jest wysyłana automatyczna informacja o jej nadaniu do klienta na wskazany w zamówieniu adres e-mail.
Paczkomat - 24/7 dostawa do urządzenia paczkomat o określonej lokalizacji. Do realizacji wysyłki do urządzenia paczkomat wymagane założenie konta klienta w serwisie Paczkomaty.pl

WYMIANA TOWARU 

W ciągu 10 dni od daty zakupu istnieje możliwość wymiany rozmiaru lub koloru produktu, pod warunkiem, że zwracany towar jest nieużywany, czysty, pozbawiony zapachów i posiada oryginalną metkę oraz opakowanie producenta.

Koszt przesyłki towaru wymienianego z winy Klienta (np. źle dobrany rozmiar) pokrywa Klient.

ZWROTY

W ciągu 14 dni od momentu otrzymania towaru klient ma możliwość zwrotu towaru bez podania przyczyny.

Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony oraz do przesyłki zostały dołączone:
- dowód zakupu potwierdzający zawarcie transakcji między Klientem, a Kiddostate
- wypełniony dokument zwrotu towaru.
W przypadku braku któregokolwiek z w/w dokumentów zwrot nie zostanie zatwierdzony, a przesyłka zostanie odesłana klientowi na jego koszt.

Jednocześnie sklep Kiddostate informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych do sklepu za pobraniem.

Reklamacje oraz zwroty rozpatrywane będą w terminie 14 dni od momentu otrzymania towaru od klienta.

REKLAMACJE

Roszczenia z tytułu wadliwości towaru obejmują uprawnienie klienta do żądania dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych oraz zwrotu kosztów odesłania towaru. Zostaną one wymienione na wolne od wad lub w przypadku braku na magazynie, zostanie dokonana korekta, a należność za towar zostanie zwrócona na rachunek podany w dokumencie zwrotu.
Reklamacje uwzględniane są tylko wraz z dowodem zakupu potwierdzającym zawarcie transakcji między Klientem, a Kiddostate. W przypadku jego braku reklamacja nie będzie zatwierdzona, a koszty zwrotu zostaną naliczone klientowi.

Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego zapakowania przesyłki zwrot nie będzie rozpatrywany. Przesyłka zostanie odesłana do klienta na jego koszt. Jednocześnie dowód zakupu winien zostać tak umieszczony w przesyłce, aby uniemożliwić jego przypadkowe wypadnięcie, zgubienie lub zniszczenie.

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od momentu otrzymania towaru od klienta.

REKLAMACJE DOSTAWY

W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwarcia należy odmówić przyjęcia przesyłki lub w obecności kuriera lub pracownika poczty sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy Klient zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

USTALENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustaw wskazanych w regulaminie.
Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy, zdjęcia i dane techniczne oferowanych w nim towarów były zgodne z rzeczywistością. Jednakże dostarczone towary mogą się różnić wyglądem lub właściwościami na stronie internetowej kiddostate.pl. Kiddostate nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie parametrów i właściwości towarów lub ich zmianę przez producenta. Powyższe nie ogranicza prawa konsumenta do reklamacji.
Znajdujące się na stronie internetowej kiddostate.pl nazwy towarów, zdjęcia, logo i znaki towarowe stanowią własność ich producentów lub twórców i podlegają ochronie prawnej.
Kiddostate.pl zastrzega sobie zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.kiddostate.pl Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu składania zamówienia.Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.

close